Verduurzaming meefinancieren vraagt om maatregelenDoor Marcel Nijland

Met de doelstelling om in 2030 energieneutraal en in 2050 volledig circulair te zijn, heeft de Nederlandse overheid ons land een ambitieuze planning voorgeschoteld. Vooral op de woningmarkt moeten nog grote stappen worden gezet: daarom is het zaak dat financiële instellingen écht met verduurzaming aan de slag gaan en dit meenemen in hun adviesgesprekken.  

Eén van de concrete ambities die uit het Regeerakkoord naar voren komt is een emissiereductie van maar liefst 49%. Dat de uitstoot van CO2 voor een groot deel valt toe te wijzen aan de gebouwde omgeving tonen onder meer cijfers van ABN AMRO. In hun Visie 2030: Verduurzaming Vastgoed wordt aan het totaal aan woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen een aandeel van zo’n veertig procent van de totale CO2-uitstoot toegewezen. Tezamen met de doelstellingen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 en 2050 respectievelijk energieneutraal en volledig circulair is, kunnen we stellen dat verduurzaming van de woningmarkt langzaam maar zeker een speerpunt begint te worden, binnen de Nederlandse huishoudens én financiële instellingen.  

Er zijn de nodige (fiscale) tegemoetkomingen beschikbaar voor mensen die hun woning willen verduurzamen, door bijvoorbeeld een warmtepomp te installeren of zonnepanelen op het dak te laten plaatsen. Zo bieden verschillende hypotheekaanbieders rentekorting wanneer mensen hun woning een groener energielabel bezorgen. Daarnaast bieden veel gemeenten ook Duurzaamheidsleningen aan tegen gunstige voorwaarden, zodat woningbezitters energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Daarentegen blijken banken nog lang niet altijd bereid om mee te werken aan duurzaamheidsvraagstukken van hun klanten, getuige het rapport van Vereniging Eigen Huis, waaruit blijkt dat een kwart van de geldverstrekkers niet meewerkt aan ingrepen ter bevordering van het energieverbruik 

Er staan strakke deadlines, waar strenge doelstellingen aan hangen; nu is het nog zaak dat duurzaamheid ook binnen het financieel advies een centrale plek in gaat nemen. Zoals een adviseur nu ook al scenario’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden mee moet nemen (conform de regels van de AFM), moet ook verduurzaming daarbinnen een belangrijke rol gaan innemen. Partijen in de financiële sector moeten zich hier niet alleen over uitsprekenzoals nu al gebeurt, maar het ook echt gaan vertalen in concrete maatregelen. Niet door op de stoel van de energieadviseur te gaan zitten, maar door in de financieringsbehoefte van hun verduurzamende klanten te voorzien. Niet alleen door deze woningbezitters te tonen welke potjes met geld en fiscale tegemoetkomingen er beschikbaar zijn, maar ook door de voorgenomen maatregelen volledig door te rekenen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor het maandelijks inkomen? En hoe gaat iemand de ingrepen, waar duizenden euro’s mee zijn gemoeid, bekostigen? Gaat diegene eigen spaargeld erin stoppen? Dan leveren de energiebesparingen ook meteen weer geld op, vanwege de lagere energierekening. Of heeft diegene daar een lening voor nodig? Dan duurt het langer voordat iemand zijn of haar investering weer heeft terugverdiend.  

Juist dáár kan de adviseur van toegevoegde waarde zijn. Verduurzamingsmaatregelen hebben een invloed op iemands totale financiële plaatje, wat al uit zoveel verschillende posten bestaat (in april bleek nog dat zeker veertig procent van de mensen een slecht overzicht heeft over zijn of haar financiën). Door dit helder en kloppend neer te zetten is de klant van de financieel adviseur in staat om een doordachte beslissing te nemen, waarin alle relevante scenario’s zijn meegenomenWij sorteren alvast voor door het verduurzamen van de woning binnen onze software als financiële berekeningen en implicaties mee te nemen. De tijd van praten is voorbij, het is tijd voor actie.

Zorgeloos wonen: de kloof tussen wat de klant wil en de financieel dienstverlener biedt

Lees verder
Loading…